Home » Blog » Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr DYC/86 4 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Programu Pomocowego

Plan debata podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Obrona narodowa
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: polkowicki oraz kolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SUKCES” Sp. z o.o., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Olsztyn” Sp. z o.o., kambaby.pl – Kamila Nobis, Przedsiębiorstwo Usługowe SET Spółka z o.o. , CHANNEL Tomasz Makarewicz , „YOUNG DIGITAL PLANET” , Ekoaqua , Główny Instytut Górnictwa, NetLine Group Sp. z o.o., SVANTEK , Unikkon Integral Sp. z o.o., BJP Group sp. z o.o., METKOM , PHU BUDMON Monika Maciak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.