Home » Blog » Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr IJHO/62 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Spójności

Porządek debata podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Wieliczce
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: milicki oraz augustowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Mingyuda Product Manufacture Co. Ltd, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., PRESBUD, Aparatura Pomiarowa Janusz Woldański, Szczecińska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „INSANT” S.C. J. Jasiński, R. Mieszkowicz , BLUE OCEAN Artur Hankiewicz, Chce.to , Joskin Polska , NORWOOD , SYMTECH Marcin Kapusta, Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC , Centrum Klima , Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze ZREMB Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.