Home » Blog » Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr NEY/13 2 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Bałtyckiego Programu Społecznego

Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Kursy w Wiśle
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żagański oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Uslugi transportowo – przewozowe Grzegorz Jabloński, Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A. , Przedsiębiorstwo – „BUDKUS” S.A., „, PILSAT S.A. , „PROFITUP” , Artefakt Sp. z o.o., e-SOLUTION PAWEŁ NADULNY, JOB EXPLORER Michał Majchrzyk, Bożena Kot, S.C., Larkis , RAX Systemy Informatyczne, WATS , ECHO-SON S.A., Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.