Home » Blog » Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr DFW/75 8 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Program debata w czasie spotkania zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Konferencje w Bielsku Białej
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Biała Podlaska oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryinych Holding S.A., ALBAZ sp. z o.o., „, TELSAKO Sp. z o.o. , „CEMAT-SILICON” , AP-LOGIC , Crisil Irevna Poland Sp. z o.o., Info-Medica S.C. Wojciech Piechocki Jarosław Jandy , OZZ Robert Lubański, TECHNIKA IT , Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna Skrodzka-Balata, Piotr Bałata Spółka Jawna, Dako-Art , Pracownia Projektowania Wnętrz i Dekoracji Wnętrze Agnieszka Felczak, Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.